Ένας «θρύλος» για το Κάστρο των Σερβίων.

Το επόμενο κείμενο είναι από το βιβλίο του φιλολόγου Παναγιώτη Λιούφη «Ιστορία της Κοζάνης» (1924). «Περί Σερβίων ο Ιωάννης Κατακουζηνός αναφέρει τα εξής: «Πόλις δε ταύτα ου μικρά εν μεθορίοις Βοττιαίας και Θετταλίας· κείται δ’ η πόλις επί τίνος ανάντους του όρους προβολής, ευθύς εξ αρχής αυτή εαυτής μετεωροτέρα φαινομένη, και ούσα προϊόντι· επ’ αυτήν τε την ακρώρειαν καταλήγει τρισί διατειχίσματι διηρημένη, ως δοκείν έξωθεν τρεις είναι πόλεις κειμένας επαλλήλους, εκατέρωθεν τε φάραγγας περιβέβληται βαθείας, το δ’ από της πόλεως άχρι του επιπέδου και των φαράγγων, όσον μάλιστα οικείσθαι επιδέχεται, οικιών…