Φράγμα πολυφύτου – Υδροηλεκτρικός σταθμός

Δείτε τη θέση του στο χάρτη

Ο ΥΗΣ Πολυφύτου τέθηκε σε λειτουργία το 1974. Έχει λιθόρριπτο φράγµα με κεκλιμένο πυρήνα προς τα ανάντη και ταμιευτήρα υπηρετήσας ρύθμισης. Έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 360MW. Είναι ο κύριος ταµιευτήρας, που εξασφαλίζει νερό στην Μακεδονία.

Η μέση ετήσια εισροή υδάτων από την εκμετάλλευση του ποταμού Αλιάκμονα ανέρχεται στα 1370 εκατομμύρια κυβικά νερού, εκ των οποίων τα 90 χρησιμοποιούνται για άρδευση του κάμπου των Σερβίων και του Βελβεντού και για την τροφοδοσία των ψυκτικών συστημάτων των ατμοηλεκτρικών σταθμών του λεκανοπεδίου Πτολεμαΐδας και Κοζάνης. Τα υπόλοιπα 1280 εκατομμύρια κυβικά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για άρδευση, ύδρευση, βιομηχανική χρήση και οικολογική παροχή για το λεκανοπέδιο και τον κάμπο της Θεσσαλονίκης, της Ημαθίας και της Πιερίας

Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ
Ο ΥΗΣ βρίσκεται 26χλμ ΒΑ των Σερβίων , 45 χιλ. ΝΑ της Κοζάνης. Το έργο στο σύνολό του αποτελείται από τον
Ταµιευτήρα, την Σήραγγα Εκτροπής, το Φράγµα, τον Υπερχειλιστή, την Υδροληψία, την
Σήραγγα Προσαγωγής, τον Υδροηλεκτρικό Σταθµό, τη ∆εξαµενή Αναπάλσεως και το Φρέαρ υπό
πίεση.
Το έργο κατασκευάστηκε µε την επίβλεψη της ∆ιεύθυνσης Υδροηλεκτρικών Έργων της ∆ΕΗ και
οι ανάδοχοι του έργου ήταν:
• Οδός Προσπέλασης : ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ – ΑΘΗΝΑ
• Έργα Πολιτικού Μηχανικού : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ο∆ΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ – Ε∆ΟΚ – ΕΤΕΡ –
ΑΘΗΝΑ
• Εξοπλισµός : ALSTOM – ΠΑΡΙΣΙ
• Μελέτη – Επίβλεψη : ELECTRO-WATT
3.1 Ταµιευτήρας
Ο Ταµιευτήρας του Πολυφύτου είναι υπερετήσιας ρύθµισης µε χωρητικότητα 2.244 εκατ. m3
, ενώ
ο ωφέλιµος όγκος είναι 1.220 εκατ. m3
.
Η µέση ετήσια απορροή της δεκαετίας (1998-2007) είναι 1.373 εκατ. m3 που αποτελεί
το 18% της συνολικής µέσης απορροής 10ετίας όλων των ταµιευτήρων της ∆ΕΗ.
Η επιφάνεια απορροής είναι 5.800 km2 ενώ η κατακλυζόµενη επιφάνεια 74 km2
.
Η ανώτατη στάθµη λειτουργίας είναι το 291,0 m (a.s.l) και στάθµη πληµµύρας 293,0 m.
3.2 Σήραγγα Εκτροπής
Το µήκος της σήραγγας εκτροπής είναι 634 m, η διάµετρος 9,7 m και η παροχή της 1.600 m3
/sec.
3.3 Φράγµα
Το φράγµα είναι λιθόρριπτο µε κεκλιµένο πυρήνα προς τα ανάντη.
Εικόνα 2: Φράγµα ΥΗΕ Πολυφύτου
Το ύψος του φράγµατος από τη θεµελίωση είναι 112 m (a.s.l.). Το µήκος στη στέψη είναι 300 m,
το πλάτος 10 m και το υψόµετρο στη στέψη 297 m (a.s.l.).

Εικόνα 3: Φράγµα ΥΗΕ Πολυφύτου
3.4 Υπερχειλιστής
Αποτελείται από θυροφράγµατα 3 θυρών, διαστάσεων 12,9 x 5,5 m µε ικανότητα παροχής εκροής
1.375 m3
/sec και τη διώρυγα απαγωγής.
3.5 Υδροληψία – Σήραγγα Προσαγωγής
Υπάρχει µία Υδροληψία µε κεκλιµένες εσχάρες και η Σήραγγα Προσαγωγής έχει συνολικό µήκος
από το φράγµα έως το σταθµό παραγωγής 4,6 km, διάµετρο η οποία ξεκινά από 8,5 m και
καταλήγει πριν από το Σταθµό σε 7,5 m και ικανότητα παροχής 345 m3
/sec.
3.6 Υδροηλεκτρικός Σταθµός Παραγωγής
Ο Σταθµός Παραγωγής αποτελείται από τρεις µονάδες παραγωγής τα χαρακτηριστικά των οποίων
είναι:
• Ονοµαστική Ισχύς : 3 x 125 MW η κάθε µία, κατακόρυφου άξονα.
• Ονοµαστική Τάση : 15.750 V
• Τύπος Στροβίλων : Francis
• Ύψος πτώσης : 146,5 m
• Αριθµός Στροφών : 125 στρ/min
• Ειδική Κατανάλωση για Παραγωγή : 3,2 m3
/kWH
Η Σήραγγα Προσαγωγής, πριν την είσοδό της στο Σταθµό Παραγωγής, διακλαδίζεται σε τρεις
αγωγούς, ένα για κάθε µονάδα.
3.7 ∆εξαµενή Αναπάλσεως
Η ∆εξαµενή Αναπάλσεως είναι κατασκευασµένη µε δύο άνω οριζόντιους θαλάµους, έχει ύψος 84
m και διάµετρο 28 m.
3.8 Φρέαρ υπό πίεση
Το ύψος του φρέατος υπό πίεση είναι 86 m και η διάµετρος 7 m

Σχετικές δημοσιεύσεις